Dyson Vassilias
Пловдив, България
16/06/2024

Основни понятия в счетоводството и ТРЗ

Основни понятия в счетоводството и ТРЗ

Осчетоводяване в едно дружество – изчисляване по сметките на заплати и други видове възнаграждения за персонала на предприятието, данъчни удръжки и други за идентифициране на дължимите суми на отделните служители. В тази статия ще намерите повече информация за Основни понятия в счетоводството и ТРЗ.

Вложител – неполучена сума на заплатите, приети за съхранение от предприятието.

Начисляване на заплати – отразяване по сметките на размера на доходите, дължими на всеки служител на предприятието.

Отчитане на персонала и работното време

В общия случай, когато кандидатства за работа, гражданинът е длъжен да представи документ за самоличност – трудова книжка. Ако длъжността изисква определена квалификация, предоставя съответния документ: диплома, удостоверение, шофьорска книжка и др.

Документът за отчитане на персонала на организацията е лична карта, която се попълва в едно копие.

Въз основа на заповедта за приемане на работа се образува лично досие.

Личното досие на служителя включва следните документи: въпросник или личен лист за досиета на персонала, автобиография или автобиография, атестация или препоръчителни писма, трудов договор, копия на заповеди за назначаване, преместване, уволнение, удостоверения и други документи, свързани с този служител, вътрешен опис на документи в личното дело.

Счетоводството и ТРЗ

Трудът е най-важният елемент от разходите за производство и дистрибуция, поради което отчитането на труда и неговото заплащане заема едно от централните места в счетоводната система на предприятието.

Установяването на ниво на заплатите на служителите, което ще допринесе за рентабилността на предприятието, включително мерки за повишаване на производителността на труда и намаляване на текучеството на труда, е една от основните задачи на кадровата политика на търговското предприятие.

Общият принцип на пазарната икономика е договорното определяне на условията на заплащане. В същото време трудовият доход на всеки служител се определя от личния му трудов принос, като се вземат предвид крайните резултати от работата на предприятието, регулира се от данъци и не се ограничава от закона до максимални суми.

Основните задачи на счетоводството, отчитането на труда и заплатите включват следното:

  • своевременно извършвайте разплащания с персонала на предприятието за възнаграждение (изчисляване на заплати и други плащания, суми за задържане и предаване);
  • своевременно и правилно включва в себестойността на продуктите (работи, услуги) размера на начислените заплати и задължителните вноски в извънбюджетните фондове;
  • събира и групира показатели за труд и работна заплата за целите на оперативното управление и изготвяне на необходимата отчетност.

Коментарите са изключени.