Dyson Vassilias
Пловдив, България
14/04/2024

Застраховка гражданска отговорност

Застраховка гражданска отговорност

Застраховка гражданска отговорност. Как да се предпазите от евентуални загуби в резултат на увреждане на трети лица или поне да ги намалите? Това е възможно, ако сключите застраховка гражданска отговорност.

Ние ще Ви помогнем да разберете как да направите това правилно.

Необходимо е да бъдат застраховани:

Отговорност на лица (застраховани), които постоянно или временно пребивават и/или ползват апартамент или сгради.

Обект на застраховка гражданска отговорност:

Имуществени интереси на Застрахования (Застрахованите лица), свързани с неговото (тяхното) задължение да обезщети по силата на закона вреди, причинени на живота и здравето на физически лица и/или вреди, причинени на имуществото на физически и юридически лица.

Вие можете да застраховате риска Гражданска отговорност:

за вреди, причинени на живота и здравето на трети лица;

за вреди, причинени на имущество на трети лица;

за вреди, причинени на живота, здравето или имуществото на трети лица.

Ние определяме застрахователната сума:

Застрахователната сума на застраховката „Гражданска Отговорност“се определя по споразумение на страните, като се вземат предвид вашите желания и препоръки на застрахователя.

Ограничения по застрахователния договор:

Самоучастие е сумата на загубата, която не се компенсира от застрахователя при настъпване на застрахователно събитие. Франчайзът може да бъде условен или безусловен. При условно самоучастие обезщетението не се изплаща, докато размерът му не надвиши самоучастието, а ако надвиши, обезщетението се изплаща в пълен размер. При безусловно приспадане сумата на приспадането винаги се изважда от сумата на обезщетението.

Лимит на отговорност – максималната сума на застрахователното плащане по застраховката „Гражданска Отговорност“ за всяко или за съвкупността от всички застрахователни събития. В застрахователния договор могат да се определят лимити на отговорност за вреди, причинени от:

живот и здраве на едно лице;

живот и здраве на няколко лица;

собственост на произволен брой лица.

Изберете осигурителен период:

Можете да изберете всякакъв период на осигуряване, като оптималният срок е 12 месеца.

Калкулация на разходите за застраховка „Гражданска Отговорност“:

Очакваният застрахователен период е 12 месеца.

Коментарите са изключени.